Представяне

НУ "Васил Левски" е екип от ученици, родители и учители, които залагат на новаторството и пълноценното общуване. Екип, който слага детето в център на всяка мисъл, дело и слово. Екип, ориентиран към глобалните световни приоритети, към динамично променящият се свят. Екип, готов да работи в международно сътрудничество в областта на интеркултурен обмен и образователни политики, и работа за социална интеграция на малцинствата и учениците със СОП.

Начално училище „Васил Левски” в гр.Белоградчик е самостоятелно, средищно училище. В него се обучават 192 ученици от I-ви до IV-ти клас и 33 деца в подготвителна група, под ръководството на 12 учители и трима възпитатели с висока степен на професионална подготовка. Нашата мисия е да подготвим децата на Белоградчик и близките селища около него за техния реален старт в живота.

Нашите цели и приоритети са подчинени на мисията ни за постоянно обезпечаване добро ниво на  интегративната ни работа и на модерно образование на записаните при нас ученици чрез:

 • Утвърждаване на добри педагогически практики, гарантиращи качеството на възпитателния и образователен процес;

 • Поддържане на професионално ниво за усъвършенстване на уменията на всеки член на колегията за добро провеждане на пряката преподавателска и възпитателна работа и провеждане на ефективен консултинг със семействата или настойниците на посещаващите ни ученици в рамките на общи родителски и индивидуални срещи;

 • Използване на цялостния потенциал на класните и извънкласни форми на работа с учениците за езикова интеграция и подобряване на общата грамотност и правоговорни умения на учениците от ромски произход;

 • Създаване на условия за креативна изява и социално утвърждаване на нашите ученици чрез участие в различни състезаня и конкурси на регионаално ниво;

 • Умения за ефективно социално сътрудничество с представители на граждански и неправителствени сдружения в областта, страната и в рамките на ЕС в рамките на различни локални, регионални и междунаародни инициативи и проекти, отнасящи се до педагогически обмен на различни практики за добра работа в училище;

 • Постоянно поддъражане на условия и среда за добро административно взаимодействие на училищното ръководство  с местните власти и РИО - Видин.​

Материална база

Училището разполага с 10 кл. стаи, 1 компютърен кабинет, 1 ресурсен кабинет, медицински кабинет, библиотека, физкултурен салон, 3 спортни площадки.

Работа в час
Тържество
обучение
Приоритети
спорт
състезание по шах
 • Дейности по интеграция и социализация на децата и учениците от етническите малцинства и интегриране на деца със СОП. Работа с всички социални партньори за прибиране и задържане в училище на децата и учениците от ромското малцинство.

 • Подобряване на дейността по откриване, поощряване и развитие на талантливи деца и ученици. Подпомагане извънкласните форми на работа и изявите на учениците; обогатяване и ритуализация на училищния живот.

 • Превръщане на НУ в „Училище за всяко дете” съгласно визията на училището.

 • Целенасочена допълнителна работа с деца в риск, даровити деца и ученици, застрашени от отпадане.

 • Създаване на приятна и здравословна среда, утвърждаваща здравословен начин на живот.

задружна работа в час