Документи

2020-2021

Заповед прием І клас

График дейности 08-30.06.2021

Отчет за средства от ЕС - КСФ за периода 01.01.2021-31.03.2021г.

Бюджет за периода 01.01.2021- 31.03.2021г.

Заповед доп. работа

Заповед ел. обучение

Правила ОЕСР

Годишен план за дейността на училището

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

Дневно разписание

Мерки за повишаване качеството на образование

План за изпълнение на Стратегията за развитие

Правилник за дейността на училището

План за работа на ПС

Програма за превенция на ранното напускане

Програма за предоставяне на равни възможности

Училищен учебен план 1-4 клас

Заявление за записване в І клас

Изм. заповед І клас

Заповед за прием в първи клас

Годишен план

Дневен режим

Училищни учебни планове

Етичен кодекс

2018-2019

График на дейностите по проект - Подкрепа за успех

Заповед за прием в първи клас

Годишен план

Дневно разписание

Училищни учебни планове

2017-2018

Годишен план

Годишна програма за ЦОУД

Дневно разписание

Етичен кодекс

План за изпълнение на стратегия за развитие

Училищни учебни планове

Прием в първи клас

Бюджет 2017

2016-2017

Бюджет 2016

Критерии  за прием в I кл.

Заповед за прием в I кл. 2016-2017 г.

Стратегия за развитие на училището

Дневен режим

Правилник за дейността на училището

Програма за целодневно обучение

Програма за приобщаване

Заявление І клас

Отчет по ЕБК за сметките за СЕС- КСФ

Отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета