Проекти

comenius logo
erasmus+ logo
Начално училище "Васил Левски" гр. Белоградчик, спокойно може да се нарече европейско училище заради участието си в различни европейски проекти с партньори от цяла Европа. Това е един незаменим опит и опознаване на добри практики от другите обучителни системи. Не на последно място това е и една страхотна възможност за намиране на нови приятели. Донесохме безброй усмивки и страхотни преживявания от приключението наречено Comenius и Erasmus +.

2012-2014

2016-2018

euroschool baner
НУ "Васил Левски" работи по проект на тема "Заедно - успешни и толерантни" финансиран от ЦОИДУЕМ. 
Проектът стартира през месец октомври 2016 год. и ще се реализира в рамките на две учебни години. Той е на стойност 36 819.13 лева. 

Цели:
 
  • Повишаване на образователните резултати на учениците от ромски произход 
  • Подпомагане ограмотяването в първи клас
  • Подобряване владеенето на говорим български език при деца, подлежащи за първи клас
  • Възпитаване на толерантност у учениците
  • Усъвършенстване на квалификацията на учителите за работа в мултикултурна среда
Дейности:

1. Организиране на групи по интереси:
- „Млад талант“ – ръководител Таня Маркимова
- Творим и играем“ – ръководител Ценка Атанасова
2. Сформиране на групи за работа с изоставащи ученици по БЕЛ:
- І клас – ръководител Радостина Димитрова
- ІІ клас – ръководител Ганка Александрова
- ІІІ клас – ръководител Любка Тодорова
- ІV клас – ръководител Пролет Борисова
3. „Лятно училище“- ръководител: Офелия Пантева
4.  „Готови за училище“- ръководител: Йорданка Йорданова
5. Учебно- познавателни екскурзии с ученици, участници в проекта
6. Специализирано обучение за педагози на тема “Овладяване на нови методи и похвати за работа в мултикултурна среда”
7. Тържество за финализиране на проекта

Дейности по приключване на проекта "Заедно - успешни и толерантни"

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Твоят час

През месец ноември на учебната 2017/2018 година  НУ „Васил Левски“ – Белоградчик  за втора година започна работа по проект „ТВОЯТ ЧАС“, насочен към развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания умения и компетентности. Проектът е финансиран по Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Проектът предоставя финансиране на извънкласни дейности с цел повишаване на потенциала на учениците, развиване и надграждане на техните умения.
В училището се провеждат 8 извънкласни  дейности.  4 от тях са групи за занимания по интереси и  4 са за работа с деца с обучителни трудности.
Създадени са клубове по:

1. „Гражданско образование“ с ръководител Галина Томова
2. „В света на музиката“ с ръководител Йорданка Йорданова
3. „Аз уча английски“ с ръководител Светлана Антова
4. „Сръчни ръчички“ с ръководител Радостина Димитрова
5. „А, Б, В“ с ръководител Пролет Борисова
6. „Български – звучен и богат“ с ръководител Стела Гачева
7. „Българският език забавен и лесен“ с ръководител Офелия Пантева
8. „Математиката лесна и интересна“ с ръководител Любка Тодорова

 

Общо 123 ученици от НУ „Васил Левски“ – Белоградчик са включени в проекта.   
Групите са съобразени с интересите и нуждите на учениците, като основните цели са да се осмисли тяхното свободно време, да открият нови таланти, да развият допълнителни знания, умения и компетентности. Чрез този проект се залага провокиране на нестандартно мислене, самостоятелност и формиране на умения.

 

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

В НУ„Васил Левски“ за  трета поредна учебна година стартират дейности за занимания по интереси с ученици от училището,  съгласно Наредбата за приобщаващо образование.След проведено анкетно проучване сред учениците бяха създадени четири групи:
„В света на музиката- пея и танцувам“ с ученици от II, III и IV клас;
„Роден език“ с ученици от II клас;
„Забавна работилница“ с ученини от I и II клас;
„Аз, природата и света“ с ученици от II клас.
Адрес на електронната платформа:  https://class.mon.bg/

proekt.jpg

Проектът е финансиран по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен разтеж", съфинансиран от Европейския съюз чрез европейските структурни и инвестициони фондове.
От 07.10.2020 г. в Подготвителната група към НУ „Васил Левски“ за втора учебна година стартира Проект АПСПО. Занятията се провеждат три пъти седмично по 30 мин. В проекта участват 8 деца/ на 6 г./, чийто майчин език не е български и имат затруднения при неговото овладяване. Децата разполагат с помагала и всичко необходимо за работата в тези часове.

proekt1.jpg

НУ „Васил Левски“ работи с дейности, свързани със занимания по интереси по дигитални умения и кодиране, като част от цялостното изпълнение на проект „Образование за утрешния ден“, изпълняван от Министерството на образованието и науката.
Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).
С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.
Специфичните цели на проекта са насочени към: 
- усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество; 
- подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
- намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места; модернизиране на методите и средствата за обучение; 
- повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда; 
- насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот; осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.
В НУ„Васил Левски“ е сформиран „Клуб за допълнителни занимания по ключови дигитални умения“ с ученици от III – IV клас.

proekt2.jpg

През учебната 2020/2021 год. НУ „Васил Левски“ продължава дейностите  по Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“.
Конкретен бенeфициент на безвъзмездната финансова помощ по процедурата за директно предоставяне BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР 2014-2020), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, е Министерството на образованието и науката.
Основната цел на проекта е да се подпомогне равният достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.
В НУ„Васил Левски“ за учебната 2020/2021 г. са сформирани 8 групи за I-IV клас.Допълнителното обучение е по Български език и литература и Математика.