Проекти

Начално училище "Васил Левски" гр. Белоградчик, спокойно може да се нарече европейско училище заради участието си в различни европейски проекти с партньори от цяла Европа. Това е един незаменим опит и опознаване на добри практики от другите обучителни системи. Не на последно място това е и една страхотна възможност за намиране на нови приятели. Донесохме безброй усмивки и страхотни преживявания от приключението наречено Comenius и Erasmus +.

2012-2014

2016-2018

НУ "Васил Левски" работи по проект на тема "Заедно - успешни и толерантни" финансиран от ЦОИДУЕМ. 
Проектът стартира през месец октомври 2016 год. и ще се реализира в рамките на две учебни години. Той е на стойност 36 819.13 лева. 

Цели:
 
  • Повишаване на образователните резултати на учениците от ромски произход 
  • Подпомагане ограмотяването в първи клас
  • Подобряване владеенето на говорим български език при деца, подлежащи за първи клас
  • Възпитаване на толерантност у учениците
  • Усъвършенстване на квалификацията на учителите за работа в мултикултурна среда
Дейности:

1. Организиране на групи по интереси:
- „Млад талант“ – ръководител Таня Маркимова
- Творим и играем“ – ръководител Ценка Атанасова
2. Сформиране на групи за работа с изоставащи ученици по БЕЛ:
- І клас – ръководител Радостина Димитрова
- ІІ клас – ръководител Ганка Александрова
- ІІІ клас – ръководител Любка Тодорова
- ІV клас – ръководител Пролет Борисова
3. „Лятно училище“- ръководител: Офелия Пантева
4.  „Готови за училище“- ръководител: Йорданка Йорданова
5. Учебно- познавателни екскурзии с ученици, участници в проекта
6. Специализирано обучение за педагози на тема “Овладяване на нови методи и похвати за работа в мултикултурна среда”
7. Тържество за финализиране на проекта

Дейности по приключване на проекта "Заедно - успешни и толерантни"

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Заедно - успешни и толерантни

Твоят час

През месец ноември на учебната 2017/2018 година  НУ „Васил Левски“ – Белоградчик  за втора година започна работа по проект „ТВОЯТ ЧАС“, насочен към развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания умения и компетентности. Проектът е финансиран по Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Проектът предоставя финансиране на извънкласни дейности с цел повишаване на потенциала на учениците, развиване и надграждане на техните умения.
В училището се провеждат 8 извънкласни  дейности.  4 от тях са групи за занимания по интереси и  4 са за работа с деца с обучителни трудности.
Създадени са клубове по:

1. „Гражданско образование“ с ръководител Галина Томова
2. „В света на музиката“ с ръководител Йорданка Йорданова
3. „Аз уча английски“ с ръководител Светлана Антова
4. „Сръчни ръчички“ с ръководител Радостина Димитрова
5. „А, Б, В“ с ръководител Пролет Борисова
6. „Български – звучен и богат“ с ръководител Стела Гачева
7. „Българският език забавен и лесен“ с ръководител Офелия Пантева
8. „Математиката лесна и интересна“ с ръководител Любка Тодорова

 

Общо 123 ученици от НУ „Васил Левски“ – Белоградчик са включени в проекта.   
Групите са съобразени с интересите и нуждите на учениците, като основните цели са да се осмисли тяхното свободно време, да открият нови таланти, да развият допълнителни знания, умения и компетентности. Чрез този проект се залага провокиране на нестандартно мислене, самостоятелност и формиране на умения.

 

© 2018 by Redert Design

  • facebook-square
Заедно - успешни и толерантни