Финал на проект

На 24.04.2013г. НУ "Васил Левски" приключи с дейностите по проекта "Образование и мултикултурно общуване без граници" финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Проектът беше на стойност 23 824 лв. Целите на проекта се реализираха, чрез дейности в клубове. Целевите групи на участниците бяха ученици, учители и родители. Чрез проектните дейности малките ученици успяха да научат колко важно е приятелството и това, че различието не е пречка за добри взаимоотношения.

Избрани публикации
Последни новини